i-Podcast: W.W. Gqoba’s ‘Isizatu sokuxelwa kwe nkomo ngo Nongqause’ (1888)

Bibliography

U Nongqawuse nokubulawa kweenkomo zamaXhosa

Spotlight on the ‘Mfecane’ Debate

Imisebenzi kaMagema Fuze: Uhlelo lwemibhalo

Impilo kaMagema Fuze kanye nemibhalo yakhe: Ukulandelana kwezenzakalo ngezikhathi

UMagema Fuze: Ngokwamazwi akhe

Incwadi kaMagema Fuze, The Black People and Whence They Came (ka-1979)

 A.T. Bryant, Olden Times in Zululand and Natal (ka-1929) (isiZulu)

H. Mokoena, Magema Fuze: The Making of a Kholwa Intellectual (ka-2011) (isiZulu)

H. Mokoena, “An Assembly of Readers” (isiZulu)

UMagema Fuze: Umlando wempilo yakhe onezixhumanisi eziholela kweminye imisebenzi

Imibhalo kaMagema Fuze ephephandabeni Ipepa lo Hlanga

Imibhalo kaMagema Fuze ephephandabeni Inkanyiso Yase Natal

Imibhalo kaMagema Fuze ephephandabeni Ilanga Lase Natal

UMagema Fuze ngomlando wamaHlubi

UMagema Fuze ngoJohn Colenso (uSobantu)

Incwadi kaMagema Fuze, Abantu Abamnyama (ka-1922)

Umbhalo kaMagema Fuze, ‘A Visit to King Ketshwayo’ (ka-1878)

Imisebenzi kaMagema Fuze

The Productions of Magema Fuze: A Bibliogram

Magema Fuze’s Life and Experiences: A Timeline

Magema Fuze: In His Own Words

Nongqawuse and the Great Xhosa Cattle Killing

Magema Fuze on John Colenso (Sobantu)

Magema Fuze on Hlubi History

C. Hamilton, “Authoring Shaka” (1993)

(500YA) Nomalanga Mkhize: In Search of Native Dissidence

M. Fuze, “A Visit to King Ketshwayo” (1878)

Magema Fuze’s Writings in Ipepa lo Hlanga

H. Mokoena, “An Assembly of Readers”

Magema Fuze’s Writings in Inkanyiso Yase Natal

Magema Fuze’s Writings in Ilanga Lase Natal

Magema Fuze, The Black People and Whence They Came (1979)

Magema Fuze, Abantu Abamnyama: Lapa Bavela Ngakona (1922)

Magema Fuze: A Hyperlinked Biographical Note

The Productions of Magema Fuze

H. Mokoena, The Making of a Kholwa Intellectual

John Wright: A Hyperlinked Biographical Note

Carolyn Hamilton: A Hyperlinked Biographical Note

Spotlight on the ‘Mfecane’ Debate (500YA)

(500YA) Julie Pridmore: The Writings of H.F. Fynn

(500YA) Dan Wylie: Savage Delight

(500YA) Nomalanga Mkhize: In Search of Native Dissidence

(500YA) John Wright: The Dynamics of Power and Conflict

(500YA) Misrepresentations and the Reallocating of Blame Argument

(500YA) Carolyn Hamilton: Terrific Majesty

(500YA) The ‘White Concept Argument

(500YA) Elizabeth Eldredge: Sources of Conflict in Southern Africa

(500YA) Jeff Peires: Matiwane’s Road to Mbholompo

(500YA) The Colonial Expansion Argument

(500YA) Julian Cobbing: Mfecane as Alibi

(500YA) The Slave Trade Arguments

(500YA) Norman Etherington: The Great Treks

(500YA) Alan Webster: Unmasking the Fingo

(500YA) Linell Chewins and Peter Delius: The Northeastern Factor

(500YA) Guy Hartley: Dithakong and the Mfecane

(500YA) A Bibliogram for ‘Mfecane as Alibi’

U Luhlu lweencwadi

Podcast: W.W. Gqoba’s ‘Isizatu sokuxelwa kwe nkomo ngo Nongqause’ (1888)

A Bibliogram for ‘Mfecane as Alibi’

Nomalanga Mkhize: In Search of Native Dissidence

The ‘White Concept’ Argument

Podcasts

Guy Hartley: Dithakong and the Mfecane

Julie Pridmore: The Writings of H.F. Fynn

The Slave Trade Arguments

Dan Wylie: Savage Delight

The ‘Zulu Kingdom as Scapegoat’ Argument

Carolyn Hamilton: Terrific Majesty

Elizabeth Eldredge: Sources of Conflict in Southern Africa

Jeff Peires: Matiwane’s Road to Mbholompo

The Colonial Expansion Argument

Julian Cobbing: Mfecane as Alibi

Norman Etherington: The Great Treks

Alan Webster: Unmasking the Fingo

Linell Chewins and Peter Delius: The Northeastern Factor

Isisindo Somlando

uMgungundlovu: ngokwamehlo ezinceku (i-podcast)

Yethulwa yi FHYA

Composition: Indawo Yakho (Take your formation post)

Bibliomatrix

Bibliogram for the works of A.T. Bryant

Bibliogram for the James Stuart Papers

The Weight of History

Traditions and Transformations

Isikhazimulisi sesiCoco: umlando ohlabahlosile

Lomlando uhlanganiswe ngu-Justine Wintjes kanye no-Gavin Whitelaw

Mashwili kaMngoye: A Hyperlinked Biographical Note

A Zulu-English Dictionary

The Zulu People: As They Were Before the White Man Came

John Wright: The Dynamics of Power and Conflict

A.T. Bryant, Olden Times in Zululand and Natal (1929)

S.Marks and A. Atmore, Traditions of the Natal Nguni

The Problem of the ‘Nguni’

Bryant’s Writings in Ilanga Lase Natal

Alfred Thomas Bryant: A Hyperlinked Biographical Note

A History of the Zulu and Neighbouring Tribes

Reluctant Rebellion: The 1906-08 Disturbances in Natal

uVusezakiti

uTulasizwe

uKulumetule

uHlangakula

uBaxoxele

The James Stuart Hyperlinked Archival Research Tool

Terrific Majesty: The Powers of Shaka Zulu and the Limits of Historical Invention

The James Stuart Archive of Recorded Oral Evidence Relating to the History of the Zulu and Neighbouring Peoples

The Maphumulo Uprising: War, Law and Ritual in the Zulu Rebellion

Chronological list of conversations between James Stuart and his interlocutors

Tracking down the sources of James Stuart’s isiZulu readers

Thununu kaNonjiya Gcabashe visits James Stuart in the big smoke to talk about history

Socwatsha kaPhaphu, James Stuart, and Their Conversations on the Past, 1897–1922

Ndukwana, Socwatsha, Thununu and Stuart, and their Living Archive of History

Umlando, ukuqamba and stating their own views

Ndukwana kaMbengwana as an Interlocutor on the History of the Zulu Kingdom, 1879-1903

A Critical Analysis of James Stuart’s A History of the Zulu Rebellion, 1906

“You can write and remember, but we are simply izithunguthu’

Sidingida ngoMgungundlovu

Isethulo se-Five Hundred Year Archive

uMgungundlovu: through the eyes of the izinceku (podcast)

Presented by the FHYA & Produced by Dan Corder

Resources on King Dingane, his historical memory, and his capital uMgungundlovu

Initiated by Henry Fagan

Exploring uMgungundlovu

A Five Hundred Year Archive Presentation

A Small, and Scarcely Perceptible Pathway to uMgungundlovu

Ettore Morelli

Socwatsha kaPhaphu

Ndlovu kaThimuni

Thununu kaNonjiya

James Stuart’s Handwritten Notes

Ndukwana kaMbengwana

A Note on Papers and Publications about the James Stuart Archive

James Stuart (1868-1942)

James Stuart’s Readers in isiZulu

A History of the Zulu Rebellion, 1906

“Ukudibana kwezimpondo” (The meeting of the tusks)

Composed and performed by Thokozani Mhlambi