UMagema Fuze: Ngokwamazwi akhe

English version

English version

UMagema Fuze: Ngokwamazwi akhe

Magema Magwaza Fuze (c.1844-1922) yingcithabuchopho eyaba yingqalabutho yombhali eyayizinze endaweni enamuhla yaziwa ngokuthi yiKwaZulu-Natal. Engosondelene ngokuseduze nephikankani elalingawagodli amazwi alo futhi lingakushalazeli ukungqubuzana kanye nezimpikiswano ngemibono, uMbhishobhi waseNatali u John William Colenso; aphinde futhi abe ngumesekeli nomvikeli wendlu yasebukhosini bakwaZulu; uFuze waba yingxenye futhi wabhala ngenqwaba yezehlakalo nezigigaba zezepolitiki zangesikhathi sokuphila kwakhe. Ngemuva kokuba iNkosi yamaHlubi, uLangalibalele kaMthimkhulu, abekwe amacala okuvukela umbuso weKoloni laseNatali ngonyaka ka-1873, uFuze wabamba iqhaza elibalulekile ekuvikelweni kwakhe kulelocala. Ngaphambidlana nje kokuqubuka kwempi yamaNgisi namaZulu ngonyaka ka-1879, uFuze wathunyelwa njengenxusa embusweni wamaZulu lapho aphemba khona ubudlelwano nabaholi bombuso. Ngenkathi indlalifa yasebukhosini uDinuzulu kaCetshwayo eboshelwe izinsolo zokuvukela umbuso ngonyaka ka-1890, uFuze wayesebenzisana ngokuseduze nabavikeli bakhe. UFuze futhi waba ngumfundisi kaDinuzulu, emfundisa ukufunda nokubhala. Wayezophinde futhi kamuva aqhubeke nalowomsebenzi lapho uDinuzulu esedingiselwe ekudeni esiqhingini sase St Helena. Ngaphezu kokuhlangana nokubhalelana nabantu abaningi ababesemqoka futhi beqavile ngesikhathi sokuphila kwakhe, uFuze wayengumbhali ongahlukani nosiba, owaba namagalelo abonakalayo ekuthuthukisweni kwemibhalo yomphakathi yokuqala yabantu abamnyama. Ingqayizivele yefa alishiya ihlanganisa iqoqo lemibhalo yemilando ecebile nenohlonze engolimi lwesiZulu nolwesiNgisi.

Impilo kaMagema Fuze kanye nemibhalo yakhe: Ukulandelana kwezenzakalo ngezikhathi

UMagema Fuze wayeyingxenye futhi ephawula ngezenzakalo eziqavile zenkathi yokuphila kwakhe. Loluhlelo lokulandelana kwezenzakalo ngezikhathi luqukethe kokubili: izenzakalo ezisemqoka empilweni kaFuze kanye nemibhalo enhlobonhlobo ayikhiqiza.

Imisebenzi kaMagema Fuze: Uhlelo lwemibhalo

Ngokubhala, izinkulumo-mpendulwano, kanye nokuba yingxenye; uMagema Fuze wayengena agamanxe ekubunjweni kanye nasekuhlaziyeni nokucacisa eminingi yemibuzo eyayisemqoka ngezenhlalo, nezepolitiki, kanye nemilando yangesikhathi sokuphila kwakhe. Loluhlelo lwemibhalo lubonisa lwethule ubuxakaxaka bemisebenzi ebalula uFuze kanye nemibhalo yakhe. Izinhlelo zemibhalo ezinjengalolu zakhelwa ukusiza abacwaningi ukuba baqonde ngezimo imisebenzi ekhiqizwa ngaphansi kwazo kanye nokubuyekezeka kwemibhalo yomlando ngokuhamba kwesikhathi. Kulowo nalowombhalo kunesingeniso esifingqiwe esethula umbhali kumbe umbhalo uqobo lwawo. Izingxenye ezahlukahlukene zaloluhlelo lwemibhalo zinezixhumanisi ezisebenza bukhoma, othi uma uzichofoza, zikuyise kulowo mbhalo owufunayo.

Yazisa abanye ngalenkundla:

IZINCOMO

Isethulo silungiselelwe wu FHYA ngonyaka ka 2022 esebenzisa impahla eqoqwe wu Hlonipha Mokoena, Ingobo yomlando inakekelwe, yaphinde yalungiselelwa wu Debra Pryor, Chloe Rushovish , Sizakele Gumede, Henry Fagan Kanye no Benathi Marufu. Ezibukwayo, umfanekiso oqoshiwe ne sakhiwo somklamo silungiselwe wu Nina Liebenberg bekanye no Vanessa Chen.Umklamo wekhasi wenziwe wu Studio de Greef. Ukusekelwa kwezobuchwephesha bunikezwe wu Hussein Suleman. Okuqukethwe wu mbhalo kukhiqizwe wu Henry Fagan U Sizakele Gumede wakhiqiza imibhalo yesiZulu. Siyabonga ku Wade Smit ngoku sikhetehla u izisho zika Fuze. Ukuhlela no mqondo wokusekelwa siwulethelwa wu Carolyn Hamilton nokufakiweyo ngu Sandile Ngidi beno Hlonipha Mokoena.Umqulo oka Thokozani Mhlambi. Izithombe zithebulwe wu Steven Kotze (ngaphandle uma kungenjalo). Umklamo wombhalo uqaliswe wenziwa wu Sizakele Gumede. Umklamo uhlanganiswe wu Lucienne Argent ngokusizwa kwezokuphathwa wu Rifgah Kahn. Ezinye izethulo zethu zitholakala lapha. Uma kukhona ulwazi ofisa ukunikela ngalo kulenkundla, chofoza lapha.

Buyela enkundleni i-EMANDULO

This image has an empty alt attribute; its file name is image-1-1024x341.png

EMANDULO

I-EMANDULO yinkundla yezobuchwepheshe esesezingeni lokuhlolwa ukusebenza kwayo, eqhubekayo ngokuthuthukiswa, esebenzisa izinsiza eziyimithombo yolwazi ethintene nomlando we-Afrika eseningizimu ngaphambi kokuqonelwa ngabezizwe, phakathi kwezindawo ezaziwa namuhla ngokuthi elasEswatini, elaKwaZulu-Natal, elaseLesotho kanye nelase-Eastern Cape.

Online from: 8 Jun 2022

Revision history

Edited at 2022-07-25 10:16:12 by Henry Fagan
Edited at 2022-07-25 09:38:47 by Henry Fagan
Edited at 2022-07-11 10:46:01 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-27 16:24:51 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-27 16:22:58 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-25 09:23:48 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-24 13:27:01 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-24 13:17:00 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-24 12:28:43 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-24 11:43:56 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-24 11:42:18 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-24 11:41:51 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-24 11:35:42 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-23 14:07:26 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-22 21:16:56 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-22 14:54:29 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-22 14:53:56 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-22 13:40:06 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-21 14:32:50 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-21 14:18:06 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-20 10:06:04 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-15 13:11:01 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-15 13:10:07 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-14 14:59:05 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-14 10:05:46 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-14 09:47:18 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-13 18:37:34 by Deon Schreiber
Edited at 2022-06-10 12:41:04 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 15:13:30 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 15:09:03 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:41:07 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:33:05 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:10:50 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:10:19 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:09:19 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:08:55 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:06:28 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:05:44 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:04:49 by Henry Fagan
Edited at 2022-06-08 14:00:46 by Henry Fagan